ALCALDE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Xosé A. Sánchez Bugallo
CONCELLEIRA DE ACCIÓN CULTURAL
Mercedes Rosón Ferreiro

AUDITORIO DE GALICIA
DIRECTOR – XERENTE
Xaquín López González
SUBDIRECTORA
Silvia Modia
ADMINISTRADORA
Ana Parga
RESPONSABLE DE EXPOSICIÓNS
E ACTIVIDADE CULTURAL
Chus Busto
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
Míriam Louzao
GABINETE ADMINISTRATIVO
David Aréan
Carlos Millán
Ángeles Otero
Ángela Pereira
PERSOAL ASISTENTE
Santiago Cabrera
Rogelio Fernández
Antonio Liñares
José Mayo
Carlos Marcote
Javier Rodríguez
José Rodríguez
Antonio Vieites

CONSELLO REITOR
PRESIDENTE
Xosé A. Sánchez Bugallo
DIRECTOR – XERENTE
Xaquín López González
SECRETARIO
José Ramón Alonso Fernández
INTERVENTOR
Juan Ramón González Carnero
VOGAIS
José Antonio Constenla Ramos
Branca Novoneyra
Rubén Prol Mariño
Mercedes Rosón Ferreiro
Goretti Sanmartín Rei

EXPOSICIÓN
PRODUCIÓN
Auditorio de Galicia
Concello de Santiago de Compostela
COORDINACIÓN
Chus Busto
TRADUCIÓN E REVISIÓN
Departamento de Lingua
do Concello de Santiago
DESEÑO
ekinocio
MONTAXE
Daexga
Equipo técnico do Auditorio de Galicia
SEGUROS
Hiscox
ROTULACIÓN
axeitos &Co

XURADO
Suso Basterrechea, artista e profesor
Mª Luísa Fernández Olivera, artista,
profesora da área de escultura
na Facultade de Belas Artes de
Pontevedra
Yolanda Pérez Sánchez, doutora en
Historia da Arte, profesora na Escola
Técnica Superior de Arquitectura da
Universidade da Coruña
Alicia Ventura Bordes, directora da
colección DKV e Cervezas Alhambra
Arte Emergente
Mercedes Rosón Ferreiro, presidenta
Chus Busto, secretaria

Duodécimo premio Auditorio de
Galicia para novas/os artistas

PUBLICACIÓN
COORDINACIÓN
Chus Busto
EDITORIAL
Suso Basterrechea
membro do xurado
TRADUCIÓN E REVISIÓN
Departamento de Lingua do
Concello de Santiago
DESEÑO E MAQUETACIÓN
ekinocio
ISBN: 978-84-88484-66-6
DEPÓSITO LEGAL: C1609-2021
© desta edición o Auditorio de Galicia.
Concello de Santiago de Compostela
© dos textos, os autores
© das imaxes, os autores
© para as reproducións autorizadas,
VEGAP, Madrid 2021.
Edición non venal

AGRADECEMENTOS
O Concello de Santiago e o Auditorio
de Galicia queren expresar o seu
recoñecemento a todas e todos os
artistas que se presentan ao premio.
Queda prohibida a reprodución total
ou parcial desta publicación, por
calquera medio ou procedemento,
sen contar coa autorización previa,
expresa e por escrito da entidade
editora.